Terms & Conditions

ทุกเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ชื่อเฉพาะ คำ คำนำหน้านาม วลี โลโก้ ไอคอน รูปภาพกราฟิก หรือดีไซน์บนหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์นี้อาจประกอบด้วยชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการของ Minor Hotel Group ( "Anantara", "Oaks", "AVANI") หรือบริษัทในเครือ หรือ Minor Hotel Group หรือบริษัทในเครืออาจได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ การแสดงเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า หรือเครื่องหมายบริการบนหน้าต่างๆ บนเว็บไซต์นี้ไม่ได้แปลว่ามีการมอบใบอนุญาตให้กับบุคคลอื่นๆ

ท่านสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์นี้สำหรับจุดประสงค์อื่นที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงจัดเก็บข้อมูลชั่วคราวบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และพิมพ์ข้อมูลได้สำหรับการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น ท่านยอมรับว่าท่านไม่ได้มีสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในเนื้อหาใดๆ ที่ได้ทำการดาวน์โหลดมา ท่านไม่สามารถเผยแพร่สำเนาของเนื้อหาไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์ใด หรือนำเนื้อหาไปตัดแปะบนหน้าเว็บไซต์ใดๆ ที่ท่านสร้างขึ้นหรือที่ดูแล ท่านยอมรับที่จะปฏิบัติตามการแจ้งเตือนเรื่องลิขสิทธิ์ ข้อมูล และ ข้อห้ามต่างๆ ที่มีระบุไว้ในเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์นี้

การดาวน์โหลด การส่งผ่าน การเผยแพร่ หรือการคัดลอกหรือแก้ไขเนื้อหาข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นี้รวมถึงเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า และเครื่องหมายบริการต่างๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจเป็นการละเมิดรัฐบัญญัติของสหรัฐ กฎหมายจารีตประเพณี กฎหมายแพ่ง กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆ ซึ่งอาจนำมาซึ่งการดำเนินคดีทางกฎหมายได้

Minor Hotel Group ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายหากพบว่ามีการนำชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า หรือรูปภาพของ Minor Hotel Group และบริษัทในเครือที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

การเชื่อมโยงกับบุคคลที่สาม

Minor Hotel Group ไม่ได้ควบคุมดูแลเว็บไซต์ใดๆ ของ บุคคลภายนอก และด้วยเหตุนี้ จึงจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาในการเชื่อมโยงเว็บไซต์หรือในการเชื่อมโยงใดๆ ที่อยู่ในการเชื่อมโยงเว็บไซต์ Minor Hotel Group มีการเชื่อมโยงต่างๆ ไว้ให้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านเท่านั้น และการรวมการเชื่อมโยงใดๆ ไม่ได้หมายความถึงการอนุญาต การสืบสวน หรือการรับรองใดๆ โดย Minor Hotel Group ต่อเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง หรือข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์

การปฏิเสธความรับผิด

สำหรับเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านจะต้องรับรองกับ Minor Hotel Group ว่าท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือเป็นการละเมิดข้อกำหนด เงื่อนไข และการแจ้งเตือนเหล่านี้ แม้ว่าในบางครั้ง Minor Hotel Group อาจจะติดตามหรือตรวจสอบการอภิปราย การสนทนา ประกาศต่างๆ การถ่ายทอด กระดานข่าว และช่องทางอื่นๆ ที่ใกล้เคียงบนเว็บไซต์นี้ แต่อย่างไรก็ดี Minor Hotel Group ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อบังคับที่จะกระทำการดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาข้อมูลใดๆ ที่มีการเผยแพร่บนพื้นที่เหล่านั้น รวมถึงจะไม่รับผิดต่อข้อผิดพลาด การหมิ่นประมาท การใส่ร้าย การให้ร้าย ข้อมูลเท็จ การหลอกลวง การหยาบคาย การอนาจาร โป๊เปลือย ข้อมูลอันตราย หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องใดๆ บนพื้นที่ดังกล่าวของเว็บไซต์ ท่านไม่สามารถเผยแพร่หรือส่งต่อเนื้อหาข้อมูลใดๆ ที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการข่มขู่ ใส่ร้าย หมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร โป๊เปลือยหรือเนื้อหาข้อมูลใดๆ ที่อาจเข้าข่ายพฤติกรรมที่อาจนำมาซี่งการดำเนินคดีทางแพ่งหรืออาญา หรือเป็นการละเมิดทางกฎหมายใดๆ Minor Hotel Group จะร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายหรือหมายศาลซึ่งร้องขอหรือสั่งการให้ Minor Hotel Group เปิดเผยข้อมูลเชิงอัตลักษณ์ของผู้ใดก็ตามที่เผยแพร่ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ บนหน้าเว็บไซต์

ไม่มา / ไม่ได้แจ้งยกเลิก

แต่ละราคาในการจองห้องพักกับโรงแรมในเครือของ Minor Hotel Group อยู่ภายใต้นโยบายการยกเลิกการสำรองห้องพัก กรณีแขกผู้พักไม่มาเช็คอินในวันที่ได้สำรองห้องพักไว้ จะมีการคิดค่าปรับตามนโยบายการยกเลิกการสำรองห้องพักตามราคาที่จอง

เรามีสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงการสำรองห้องพักใดๆ หากพบว่าลูกค้ามีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงหรือที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ หรือในสภาวการณ์ที่ปรากฏว่าการสำรองห้องพักดังกล่าวมีหรือเป็นผลมาจากความเข้าใจผิดหรือข้อผิดพลาด เรามีสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจองต่างๆ ในกรณีที่การจองเหล่านั้นไม่ตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

หากแขกผู้เข้าพักเลือกที่จะย่นระยะเวลาในการพักหรือเช็คเอาท์ก่อนเวลา จะมีค่าปรับตามรายละเอียดในนโยบายการยกเลิกการสำรองห้องพักที่สัมพันธ์กับราคาที่สำรองห้องพัก

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคา

Minor Hotel Group และบริษัทในเครือมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหนังสือสัญญาใดๆ เมื่อใดก็ได้หากพบว่ามีการปรากฏของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซึ่งเกี่ยวเนื่องกับราคาหรือบริการ

ขอบเขตของความรับผิด

นอกเหนือจากที่มีระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ Minor Hotel Group และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เป็นความเสียหายต่อเนื่องหรือเป็นกรณีพิเศษ โดยครอบคลุมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายต่อรายได้ ผลกำไร การใช้งาน โอกาส ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับ

สินค้าและ/หรือบริการที่บรรยายไว้ในและมีในเว็บไซต์นี้อาจไม่มีบริการในประเทศของท่าน เราไม่รับประกันและแสดงตนว่าบริการหรือสินค้าที่เสนอในเว็บไซต์นี้เหมาะสมหรือมีให้ใช้ในที่ตั้งบางแห่ง เว็บไซต์นี้ดำเนินการจากประเทศไทยและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย