นโยบายความเป็นส่วนตัว

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจการพักผ่อนและสันทนาการนานาชาติชั้นนำ ภารกิจของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (Minor International Public Company Limited) คือการมอบบริการและความพึงพอใจที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้าของเรา รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านได้รับความคุ้มครองและได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม เราได้เตรียมนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านซึ่งเราได้มาจากบัตรลงทะเบียนและจากกระบวนการจองห้องพักทางออนไลน์ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Minor Hotel Group รวมถึง ซึ่งเป็นผู้ออกข้อกำหนดและเงื่อนไขควบคุมการให้บริการของเรา โปรดสละเวลาสักครู่เพื่ออ่านข้อมูลด้านล่างนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. ประเภทของข้อมูลที่รวมอยู่ในข้อมูลส่วนตัว หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของลูกค้าซึ่งเราร้องขอจากลูกค้าทุกท่านขณะทำการจองที่พัก อาทิเช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขที่หนังสือเดินทาง วันเกิด สัญชาติ แผนท่องเที่ยว ระยะเวลาการจอง อีเมลแอดเดรส หมายเลขโทรศัพท์ และรายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าดังกล่าวนี้จะถูกรวบรวม ดำเนินการ และจัดเก็บไว้ภายในฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตามที่นโยบายความเป็นส่วนตัวกำหนดไว้
 2. วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล เราเก็บข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้ในการสื่อสารข่าวสาร กิจกรรม และโปรโมชั่น รวมถึงแนะนำสินค้าและบริการของเราที่คิดว่าลูกค้าน่าจะสนใจ   นอกจากนี้เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวในการวิจัยตลาดและ การควบคุมคุณภาพ รวมถึงเพื่อจุดประสงค์ด้านการวิเคราะห์และด้านสถิติซึ่งจะทำให้เราสามารถมอบบริการหรือสินค้าเฉพาะเจาะจงที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าของเรา จะไม่มีการนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้เพื่อการสื่อสารนอกเหนือแนวปฏิบัติด้านความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่กำหนดไว้
 3. ความยินยอมของลูกค้าโดยการให้ข้อมูลส่วนตัวในบัตรลงทะเบียน หรือผ่านกระบวนการจองห้องพักทางออนไลน์หมายความว่าท่านยินยอมโดยชัดแจ้งให้เรารับ มี ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านภายในบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตามที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดไว้ ความยินยอมนี้ให้ไว้โดยสมัครใจและอาจเพิกถอนเมื่อใดก็ได้โดยการส่งอีเมลไปที่ (privacy.corporate@minornet.com)
 4. การแบ่งปันข้อมูลกับ/ไปยังบุคคลภายนอก เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการของเรา เพื่อให้บริการตรงตามความต้องการของท่านมากขึ้น เราทำให้แน่ใจว่าบุคคลเหล่านี้จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการคุ้มครองของท่านด้วยวิธีที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราโดยการทำสัญญา หรือการทำข้อตกลงอื่นๆ
 5. ความเป็นเจ้าของในข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าข้อมูลส่วนตัวของท่านจะกลายเป็นทรัพย์สินของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือของ Minor Hotel Group และบริษัทในเครือ รายชื่อบริษัทเหล่านี้สามารถดูได้ที่ www.Minorinternational.com และรวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่อยู่ภายใต้สัญญาจัดการหรือแฟรนไชส์
 6. การโอนข้อมูลส่วนตัวข้ามเขตแดนระหว่างประเทศ ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมนานาชาติ เราพยายามนำเสนอบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กรให้กับลูกค้าของเรา ดังนั้น เพื่อจุดประสงค์ดังที่ระบุไว้ในข้อ 2 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบริษัทอื่นภายใน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ ซึ่งมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวในระดับที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เรายึดมั่นต่อการเคารพความเป็นส่วนตัวและยึดถือหลักกฎหมายความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับทั่วโลก โปรดทราบว่า ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความพึงพอใจของลูกค้า หรืออุปสงค์ของธุรกิจ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเราเพื่อให้ลูกค้าทราบถึงนโยบายล่าสุด
ข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครอง

“ข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครอง” หมายถึง ข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวตนของลูกค้าแต่ละรายได้ ข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองนั้นรวมถึงแต่ไม่จำกัด ชื่อของลูกค้า ที่อยู่ อายุ เพศ ข้อมูลวิธีการชำระเงิน และเลขที่หนังสือเดินทางหรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบที่จับต้องได้ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่น)

วิธีที่ท่านอาจให้ข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองแก่เรา

 1. โดยการจองหรือโดยการใช้สินค้าและ/หรือบริการของ Minor Hotel Group Limited
 2. โดยการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เราผ่านการสื่อสารที่เกี่ยวกับบริการ เช่น บัตรแสดงความคิดเห็น
 3. โดยการให้ข้อมูลแก่เราด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการตลาด
 4. โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
 5. โดยการเป็นสมาชิก Minor Loyalty Program และ/หรือ Discovery Guest Loyalty Program ซึ่งท่านต้องกรอกใบสมัครในขั้นตอนแรก ขณะสมัคร สมาชิกใหม่ต้องให้ข้อมูลการติดต่อบางอย่าง ทางเราได้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างโพรไฟล์สมาชิกสำหรับการพักของท่านครั้งที่ผ่านมาและในอนาคตที่โรงแรมและรีสอร์ทที่เป็นสมาชิกในเครือของ Minor Hotel Group Limited (GHA) รวมถึงสำหรับข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านได้แสดงความสนใจด้วย นอกจากข้อมูลอื่นแล้วสมาชิกอาจให้ข้อมูลการระบุที่เป็นเอกลักษณ์ (เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) ร่วมกับข้อมูลอื่น ข้อมูลดังกล่าวทำให้เราสามารถให้ประสบการณ์ที่เหมาะกับบุคคลสำหรับสมาชิกของเราทางเว็บไซต์ และในการสื่อสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับลูกค้า
จุดประสงค์ของการรวบรวมข้อมูล

เรารวบรวมข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองด้วยจุดประสงค์หลัก 3 ประการ คือ

 1. เพื่อเพิ่มความสามารถของเราในการให้บริการระดับเฟิร์สต์คลาสให้แก่ลูกค้าของเรา
 2. เพื่อให้ลูกค้าของเราทราบข่าวสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นและข้อเสนอต่างๆ
 3. เพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดและการทำวิจัย

การได้รับข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครอง

การใช้เว็บไซต์ของเรา

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ท่านจะได้รับ "คุกกี้" และหมายเลข ID สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน คุกกี้จะติดตามความชอบของผู้ใช้และช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์การท่องเว็บไซต์ที่ปรับให้เป็นแบบเฉพาะสำหรับแต่ละคน โดยที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ไม่จำเป็นต้องกรอกความชอบทุกครั้งที่เข้ามาเยี่ยมชม นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลโดยรวมของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้เราสามารถเฝ้าดูจำนวนคนที่เข้าออกเว็บไซต์ รวมถึงตรวจดูได้ว่าส่วนไหนของเว็บไซต์มีผู้เยี่ยมชมเข้าใช้บ่อยที่สุด คุกกี้ของเราไม่เก็บข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครอง และไม่ติดตามผู้เยี่ยมชมหลังจากที่ออกจากเว็บไซต์ของเราไปแล้ว

เมื่อท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและยอมรับคุกกี้ของเราแล้ว เมื่อใดก็ตามที่ท่านเข้ามาเยี่ยมเว็บไซต์ของเรา หมายเลข ID ของท่านจะถูกกำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ ถึงแม้ท่านจะไม่เปิดเผยตัวตนจนกระทั่งถึงเวลาที่กรอกข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองบนเว็บไซต์ หมายเลข ID นี้จะอนุญาตให้เราบันทึกการใช้งานของท่าน เพื่อที่เราจะได้มอบการบริการที่ดียิ่งขึ้นแบบเฉพาะบุคคล เมื่อท่านกรอกข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองบนเว็บไซต์ เราจะเชื่อมโยงหมายเลข ID ของท่านเข้ากับข้อมูลสำหรับการติดต่อของท่านเพื่อให้เราสามารถจำท่านได้ในเวลาที่ท่านมาเยี่ยมเว็บไซต์ของเราอีกในครั้งหน้า และสามารถติดตามข้อมูลที่ท่านมีแนวโน้มว่าจะสนใจ

การไม่ยอมรับ การบล็อก และการปฏิเสธคุกกี้

คุกกี้ชั่วคราวคือคุณลักษณะที่ฝังอยู่ในเทคโนโลยีที่ใช้ภายในเว็บไซต์ของเรา อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปรับการตั้งค่าบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่านได้หากต้องการลบคุกกี้หรือให้มีการปฏิเสธคุกกี้โดยอัตโนมัติ ดูหัวข้อ “ความช่วยเหลือ” บนแถบเครื่องมือในเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อหาวิธีตั้งค่าคุกกี้ที่ท่านต้องการ อย่างไรก็ดี โปรดทราบว่าการไม่ยอมรับคุกกี้อาจกระทบต่อความสามารถของท่านในการใช้คุณลักษณะบางประการที่เกี่ยวกับโพรไฟล์ผู้ใช้ของท่าน

ขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ท่านอาจให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเรา ท่านสามารถค้นหาอัตราค่าห้อง และวันที่ห้องว่างของโรงแรม และรีสอร์ทต่างๆ โดยไม่ต้องให้ข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครอง เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อจุดประสงค์ในการจัดการเว็บไซต์เป็นหลัก แต่ไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลนี้เข้ากับข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครอง เช่น ชื่อและที่อยู่ของท่าน

ท่านอาจต้องการขอข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับโรงแรมหรือรีสอร์ทแห่งใดแห่งหนึ่งของเราผ่านทางเว็บไซต์หรือท่านอาจมีส่วนร่วมในการสำรวจความคิดเห็นหรือโปรโมชั่นของเราทางออนไลน์ เราอาจขอข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองจากท่านเพื่อใช้ดำเนินการตามคำขอ หรือเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมต่างๆ ของเรา หากท่านให้ข้อมูลนี้แก่เรา เราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น การให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวหมายความว่าท่านรับทราบถึงและตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากท่านไม่สบายใจที่จะให้ข้อมูลนี้ทางอินเทอร์เน็ต ท่านสามารถโทรศัพท์ไปยังโรงแรมและรีสอร์ทที่ท่านต้องการได้โดยตรงเสมอ

การจองห้องพัก

ผู้เยี่ยมชม anantara.com หรือ avanihotels.com หรือเว็บไซต์ของหุ้นส่วนธุรกิจใดๆ ซึ่งเลือกที่จะจองห้องพักทางออนไลน์จะได้รับการขอให้กรอกโพรไฟล์การจองในครั้งแรกที่ทำการจองห้องพัก เมื่อสร้างโพรไฟล์การจองแล้ว ท่านจะได้รับการขอให้แจ้งข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองบางอย่างรวมถึง ชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดการติดต่อของท่าน รวมถึงข้อมูลการประกัน และการชำระเงินมัดจำการจองห้องพัก เช่น หมายเลขบัตรเครดิตของท่าน การให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวหมายความว่าท่านรับทราบถึงและตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การสำรองห้องพักสามารถทำได้โดยการติดต่อโรงแรมหรือรีสอร์ทโดยตรง เมื่อท่านสำรองห้องพัก เราอาจขอข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครอง เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และวิธีชำระเงินของท่าน

การสร้างโพรไฟล์ลูกค้า

ระหว่างขั้นตอนการจอง ท่านอาจเลือกที่จะสร้างโพรไฟล์ลูกค้าซึ่งการสร้างโพรไฟล์จะเป็นการให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เราซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ สิ่งที่ชอบหรือสถานที่ที่ชอบไปในวันหยุด และรายละเอียดการชำระเงิน ข้อมูลใดๆ ที่ท่านกรอกในการทำโพรไฟล์ลูกค้าจะถูกจำกัดอยู่ภายใต้ ‘ข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครอง'

ธุรกรรมที่ปลอดภัย

เว็บไซต์ของ Minor Hotel Group Limited ใช้เกณฑ์วิธีการเข้ารหัสแบบ SSL (Norton Secured Seal บริการโดย VeriSign) ในการรับประกันความปลอดภัยของธุรกรรมและการปกป้องความลับที่ครบสมบูรณ์ รายละเอียดธนาคารของท่านและข้อมูลทุกอย่างที่ท่านใส่ไว้ในแบบฟอร์มต่างๆ จะถูกเข้ารหัสโดยอัตโนมัติเมื่อข้อมูลเหล่านั้นมีการส่งผ่านเครือข่ายโดยใช้ SSL (Secure Socket Layer) ของเรา

SSL เป็นแนวทางในการทำธุรกรรมที่ปลอดภัยที่ใช้กันแพร่หลาย และประสบความสำเร็จ ระบบเข้ารหัส SSL นี้เข้ารหัสข้อมูลของท่านโดยอัตโนมัติก่อนจะนำส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย และจะสามารถถอดรหัสข้อมูลนี้ได้โดยใช้กุญแจเฉพาะเมื่อข้อมูลไปถึงเซิฟเวอร์ของเราแล้วเท่านั้น

หากเบราว์เซอร์ของท่านรองรับระบบนี้ ท่านจะเห็นสัญลักษณ์แม่กุญแจหรือ VeriSign ที่มุมบนหรือมุมล่างขวามือของหน้าจอ

ขณะที่ท่านเข้าพัก

ขณะที่ท่านเข้าพัก เราบันทึกการใช้จ่ายของท่านแยกเป็นรายการเพื่อสร้างเอกสารแสดงการใช้จ่ายของท่านซึ่งระบุราคาห้องพักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากห้องของท่าน นอกจากนี้เรายังบันทึกข้อมูลนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการรายงานทางการเงินรวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ ที่ผู้ตรวจสอบของเรา และหน่วยงานราชการกำหนดไว้ ทั้งนี้อาจมีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักของท่านด้วย (เช่น ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาในการชำระเงิน) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักนี้ถูกจัดเก็บในโรงแรมที่ท่านเข้าพักและถูกนำไปรวมกับข้อมูลจากการเข้าพักในครั้งก่อนๆ ที่โรงแรมของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลเฉพาะบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนด (เช่น เลขที่หนังสือเดินทาง) นอกจากนี้ เราอาจเก็บเนื้อหาในเอกสารใดๆ (รวมถึงบัตรแสดงความคิดเห็น เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล และการสื่อสารอื่นใดในรูปแบบที่คล้ายกัน) ที่ท่านส่งให้เราก่อน ระหว่าง หรือหลังการเข้าพักของท่าน อาจมีการแบ่งปันข้อมูลนี้ภายใน Minor Hotel Group Limited แต่จะไม่มีการแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลภายนอก ท้ายที่สุดนี้ กฎหมายกำหนดให้เราลงบันทึก และเก็บรักษาบันทึกทุกอย่างที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตไว้ที่โรงแรมของเราเป็นเวลา 90 วัน

ความยินยอมของลูกค้า

การให้ข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองในบัตรลงทะเบียนหรือผ่านทางการจองออนไลน์หรือโดยช่องทางอื่นตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น จะถือว่าท่านได้ให้การยินยอมแก่ Minor Hotel Group Limited เพื่อได้รับ เป็นเจ้าของ ใช้ และแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวภายใน Minor Hotel Group Limited และบริษัทในเครือตามที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดไว้

ความยินยอมนี้ให้ไว้โดยสมัครใจและอาจเพิกถอนเมื่อใดก็ได้โดยการส่งอีเมลไปที่ (privacy.corporate@minornet.com) การเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครอง

แต่ละโรงแรมมีขั้นตอนในการทำให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองถูกเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยซึ่งเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ เราเก็บข้อมูลลูกค้าเฉพาะอย่างในระบบจองห้องพักของลูกค้า (“ระบบ”) ระบบนี้ประกอบไปด้วยฐานข้อมูลลูกค้าที่จัดการอย่างปลอดภัยซึ่งเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เพื่อการนี้โดยเฉพาะ เราเก็บข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองไว้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือตราบเท่าที่เราเชื่อว่ามีความเหมาะสมทางธุรกิจ

สิ่งสำคัญคือท่านควรทราบว่าการสื่อสารทางอีเมลไม่ได้มีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ เราขอแนะนำไม่ให้ท่านใส่ข้อมูลลับใดๆ เวลาใช้อีเมล เพื่อเป็นการคุ้มครองท่าน เราจะไม่ใส่ข้อมูลลับใดๆ เมื่อโต้ตอบกับท่านทางอีเมล

การให้ข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองแก่บุคคลภายนอก

ตัวแทน ผู้รับเหมา หรือผู้ให้บริการแก่ Minor Hotel Group ที่เป็นบุคคลภายนอกอาจได้รับข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองขณะที่ให้บริการแก่ Minor Hotel Group เราทำให้แน่ใจว่าบุคคลเหล่านี้จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการคุ้มครองของท่านด้วยวิธีที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราโดยการทำสัญญา หรือการทำข้อตกลงอื่นๆ นอกจากนี้แล้ว Minor Hotel Group Limited ยังจัดการอสังหาริมทรัพย์อีกหลายแห่งแทนเจ้าของที่เป็นบุคคลภายนอก ข้อมูลลูกค้าที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกรรมระหว่างลูกค้าและอสังหาริมทรัพย์จะถูกแบ่งปันกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ แต่จะไม่มีการแบ่งปันข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองอื่นๆ หากเราหยุดบริหารอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองอาจคงอยู่กับ Minor Hotel Group Limited และข้อมูลนั้นซึ่งถูกแบ่งปันกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์จะยังอยู่กับเจ้าของรายนั้น

เราอาจดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดกับหุ้นส่วนที่ได้รับการคัดเลือกในบางโอกาส ซึ่งเราจะพิจารณาข้อเสนอรวมที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือที่ท่านสนใจ   ในกรณีดังกล่าว จะมีเพียงสำนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับส่งเอกสารหรือผู้ที่ Minor Hotel Group Limited ทำสัญญาว่าจ้างเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองได้โดยมีการควบคุมข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลส่วนตัวอย่างเหมาะสม   จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองให้แก่หุ้นส่วนใดเพื่อการใช้ส่วนตัว

เราจะแบ่งปันข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองเกี่ยวกับท่านกับหน่วยงานที่อยู่ภายนอก Minor Hotel Group Limited โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านเมื่อ (ก) กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้เปิดเผย (ข) มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลนั้นเพื่อให้บริการที่ท่านร้องขอโดยในกรณีดังกล่าวจะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมแล้ว (ค) การเข้าพักของท่านมีบุคคลภายนอกชำระเงินให้ เราจะต้องให้ข้อมูลการเรียกเก็บเงินนั้นกับบุคคลที่ชำระเงิน (ง) ท่านไม่ได้ชำระเงินที่ค้างชำระกับอสังหาริมทรัพย์ใดๆ หรือ (จ) ท่านไม่ได้ชำระเงินที่ค้างชำระกับพันธมิตรโรงแรมในภูมิภาคหรือทั่วโลกซึ่ง Minor Hotel Group Limited เป็นคู่สัญญาตามที่แนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติเป็นธรรมเนียมกำหนดไว้

การเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองโดยลูกค้า

เรายินดีให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองที่เรามีอยู่แก่ลูกค้าเมื่อมีการขอเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนาม เราขอดูหลักฐานการระบุตัวตนพร้อมกับคำขอดังกล่าวซึ่งโดยทั่วไปคือ สำเนาหนังสือเดินทางและรายละเอียดการติดต่อเพื่อการตรวจสอบความถูกต้อง การสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองควรส่งไปที่

ฝ่ายบริการลูกค้า

privacy.corporate@minornet.com

Minor Hotel Group Limited

ชั้น 18 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์เฮ้าส์

99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42

กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

เมื่อใดก็ตามที่เราตัดสินใจใช้ข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองเพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างไปจากที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบทางจดหมายหรืออีเมลโดยส่งไปยังที่อยู่ล่าสุดที่ท่านให้ไว้